Arboristika

Provádíme tuto činnost

Já, Filip Trunkát.

Ke studiu arboristiky mě přivedl především zájem o tento obor a možnost studovat tak úžasné organismy, jakými jsou stromy.

Zdaleka jsem však netušil, co vše obor zahrnuje a že mě tak pohltí. Zdejší odborníci mi dali možnost nahlédnout na dřeviny z komplexního hlediska, a to jak na ně samotné, tak na jejich vztahy s veškerými okolními vlivy. Zvláště jsem se nadchl pro praktickou část arboristiky — stromolezení.

Dosavadní nabyté znalosti prohlubuji na navazujícím oboru Technická biologie dřevin.

Arborista je odborník v oboru péče o dřeviny rostoucí mimo les, vyhledávaný zejména pro speciální zásahy na dřevinách. Pro práci arboristy jsou vzhledem k rozmanitosti zásahů nezbytné znalosti z dendrologie, fytopatologie, fyziologie, mechaniky a pedologie. Dále je nutná znalost příslušné legislativy, bezpečnosti práce a správního řádu. Typickou náplní práce je provádění pěstebních a stabilizačních opatření (odborný řez, instalace vázání korun apod.), rizikové kácení, ale také výsadba dřevin, ochrana stromů při stavební činnosti nebo hodnocení stavu jednotlivých stromů.

Arboristika je věda na pomezí lesnictví a okrasného zahradnictví. Zabývá se komplexní péčí o dřeviny a jejich porosty zejména v urbanizovaném prostředí, příp. speciálními sanačními zásahy na solitérních stromech a ve speciálně založených okrasných výsadbách zvláštního významu v krajině (památné stromy, významné aleje, zámecké parky apod.). Vzhledem ke svému přesahu od péče o jednotlivé stromy až na úroveň komplexního pohledu na celkovou péči o městskou zeleň (se zvláštním důrazem na dřevinné vegetační prvky) je tento obor v anglicky mluvících zemích často označován jako městské lesnictví.